April Fool SMS (Hindi)


Aisa DOSTANA hamara,
Mai KASHTI tu kinara,
Mai DHANUSH tu teer,
Me MATAR tu paneer,
Mai VARSHA tu badal,
Mai RAJMA tu chawal,
Mai HOT tu cool,
Mai APRIL tu....?
Happy Aprilfool Day.

No comments:

Post a Comment