Good Morning SMS (Marathi)


मैञी कधी कधी असते नाजुक पाकळी,
तर कधी अतूट अशी साखळी.
एक सुंदरसे फूल ज्याचा जगावेगळा सुंगध्,
आणि त्या सुंगधामागे असतो एक सुंदर ऋणानुंबध्.
Good Morning

No comments:

Post a Comment