Good Night SMS (Marathi)

आयुष्याचा खेळ खेळताना प्रत्येकाला,
कधी ना कधी हरावच लागतं.
आंतिम विजय मात्र इथ कठीण नाही.
परन्तु त्यासाठी प्रत्येकाला,
कधी न कधी मरावच लागत.
Good Night

No comments:

Post a Comment